Start » Aktualności » 2004 » Statut i deklaracja

Statut i deklaracja

data publikacji: 15.12.2004, 16:49  |  autor: elwira   |  liczba komentarzy: 0

Deklaracja Członkowska

 

Statut

Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej" i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

 

§2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa.

 

§3.

1.        Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

2.        Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce.

 

§4.

1.        Towarzystwo może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.        Towarzystwo może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§5.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

II. Cele i środki działania:

 

§6.

Celem Towarzystwa jest wspieranie i propagowanie hodowli i użytkowania koni pełnej krwi angielskiej w Polsce.

 

§7.

Towarzystwo realizuje swój cel przez:

1.        Współpracę z torami wyścigowymi, agendami rządowymi odpowiedzialnymi za hodowlę koni i innymi organizacjami zajmującymi się sprawami użytkowania oraz obrotu końmi.

2.        Propagowanie idei hodowli i użytkowania koni pełnej krwi angielskiej w środkach masowego przekazu i wydawnictwach własnych.

3.        Utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i ośrodkami hodowlanymi oraz torami wyścigowymi za granicą.

4.        Założenie własnej stajni wyścigowej, zorganizowanie nowych mityngów wyścigowych i dążenie do zorganizowania nowych torów wyścigowych w Polsce.

5.        Zapewnienie szeroko rozumianej pomocy hodowcom koni pełnej krwi angielskiej w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z hodowlą koni i wyścigami.

6.        Wspieranie jeźdźców i trenerów amatorów.

 

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

 

§8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1.        rzeczywistych

2.        honorowych

3.        wspierających

 

§9.

1.        Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca właścicielem, dzierżawcą, hodowcą względnie trenerem przynajmniej jednego konia pełnej krwi angielskiej.

2.        Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata podpisanej przez trzech członków rzeczywistych Towarzystwa.

3.        Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków rzeczywistych podejmuje Zarząd większością ¾ głosów przy obecności co najmniej 4 członków.

4.        Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków rzeczywistych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

ciąg dalszy statutu nastąpi...