Start » Prawo » Wyścigi konne » Zmiany w ustawie o wyścigach konnych wprowadzone ustawą o ograniczaniu barier

Zmiany w ustawie o wyścigach konnych wprowadzone ustawą o ograniczaniu barier

data publikacji: 11.05.2011, 21:12  |  autor: elwira   |  liczba komentarzy: 0

Źródło: sejm.gov.pl

 

 

USTAWA
z dnia 25 marca 2011 r.

o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 

/.../

 

Art. 31.

W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.[33])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) organizator wyścigów konnych – podmiot, który został wpisany do rejestru organizatorów wyścigów konnych,”;

2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,

2) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16,

3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym,

4) udziela pozwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,

5) powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów wyścigowych,

6) powołuje komisję odwoławczą,

7) organizuje szkolenia, powołuje komisje egzaminacyjne oraz przeprowadza egzaminy ze znajomości przepisów o wyścigach konnych dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na trenowanie lub dosiadanie (powożenie) koni, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego albo o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową,

8) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów konnych.”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:

Art. 11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego, mając na uwadze rodzaj wyścigów i liczbę przeprowadzanych gonitw,

2) wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, różnicując ją w zależności od przewidywanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym.”;

4) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) opłaty z tytułu licencji i pozwoleń przewidzianych w ustawie,”;

5) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych wymaga wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej „rejestrem”.”,

b) ust. 3–7 otrzymują brzmienie:

3. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych może wykonywać podmiot, który:

1) posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane warunki techniczne,

2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzenia wyścigów konnych,

3) posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) lokalizację toru wyścigowego uzgodnioną z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta,

4) określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyścigów konnych oraz wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału,

5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej ich liczby w ciągu roku,

6) opis urządzeń technicznych toru wyścigowego,

7) planowany termin rozpoczęcia działalności.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, podmiot składa oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych są kompletne i zgodne z prawdą,

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

7. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) lokalizacja toru wyścigowego, uzgodniona z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta,

4) data dokonania wpisu.”;

6) art. 19 otrzymuje brzmienie:

Art. 19. Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem podmiotowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.”;

7) uchyla się art. 21a;

8) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

Rozdział 3a
Warunki i tryb udzielania pozwoleń i licencji

Art. 21b. 1. Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową w danym roku kalendarzowym może być udzielone osobie, która:

1) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.[34])) lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym,

2) zdała egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed komisją powołaną przez Prezesa.

2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową w drodze decyzji.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 21c. 1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:

1) jest udzielana odrębnie na trenowanie:

a) kłusaków,

b) koni innych ras,

2) może być udzielona osobie, która:

a) posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa, poprzedzonego ukończeniem szkolenia przeprowadzonego przez Klub,

b) spełnia jeden z następujących warunków:

ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,

posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat,

wygrała co najmniej 500 gonitw,

przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym,

d) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

2. Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.

3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

4. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających:

1) posiadane wykształcenie oraz

2) odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą koni w stajni wyścigowej.

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 21d. 1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) posiada uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po:

a) złożeniu pisemnego oświadczenia, że wnioskodawca posiada praktyczne umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzonego przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,

b) zdaniu egzaminu ze znajomości regulaminu wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa,

2) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym,

4) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa.

2. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na dosiadanie (powożenie) koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

3. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w drodze decyzji.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 21e. 1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji:

1) sędziego startera,

2) sędziego u celownika,

3) sędziego u wagi,

4) sędziego u zegara,

5) sędziego obserwatora,

6) sędziego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa,

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat,

3) ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych, przeprowadzone przez Klub – w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4,

4) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa – w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym lub przestępstwo określone w art. 228–230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tego kodeksu,

6) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym.

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

5. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.

6. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

7. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w drodze decyzji.

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 21f. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat na rzecz Klubu za udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, różnicując je w zależności od przedmiotu licencji, oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.”;

9) w art. 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,”.

 

/.../

 

Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronie sejmu.